آماده سازی سفارش سمنان (نصب MDF در دو طرف سنسور با هدف محافظت از لایه PTFE تا زمان نصب )