فلومتر مگاب سایز 1 اینچ PTFE

 PTFE /فلومترهای مگاب سفارش قزاقستان

 

 

فلومتر مگاب سایز 6 اینچ PTFE

  PTFE /فلومترهای مگاب سفارش قزاقستان

 

 

 فلومتر مگاب سایز 14 اینچ PTFE

 

 PTFE /فلومترهای مگاب سفارش قزاقستان