* اتمام بسته بندی اولین پارت فلومترهای مگاب صادراتی (MagAb) شرکت دانش بنیان ایران مدار

به کشور همسایه افغانستان *