شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران -  مهرماه 1396