تائیدیه وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران بر مثبت بودن نتایج ارزیابی کنتور هوشمند کشاورزی ساخت شرکت ایران مدار (هسته اصلی این محصول که فلومتر مگاب می‌باشد در سال 1387 ازBSI انیستیتو استانداردهای انگلستانBritish Standard Institution   استانداردCE اروپا را اخذ نموده است.