لوح تقدیر مشتری مداری

لوح تقدیر مشتری مداری

گواهی استاندارد مدیریت کیفیت-رضایت مشتری

استاندارد مدیریت کیفیت - رضایت مشتری

ISO10003:2018

 

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

پروانه بهره‌برداری (گواهی تولید)

پروانه بهره‌برداری (گواهی تولید)
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه عضویت در انجمن صنفی مدیران مراکز دانش‌بنیان

پروانه عضویت در انجمن صنفی
مدیران مراکز دانش‌بنیان

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
iSO 9001:2008

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد آزمایشگاه و دستگاه‌های کنترل و اندازه‌گیری
iSO 17025:2005

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد CE اروپا برای فلومتر Magab 3000 از
سازمان استاندارد بریتانیا BSi