گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
iSO 9001:2008

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد آزمایشگاه و دستگاه‌های کنترل و اندازه‌گیری
iSO 17025:2005

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد CE اروپا برای فلومتر Magab 3000 از
سازمان استاندارد بریتانیا BSi

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

پروانه بهره‌برداری (گواهی تولید)

پروانه بهره‌برداری (گواهی تولید)
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه عضویت در انجمن صنفی مدیران مراکز دانش‌بنیان

پروانه عضویت در انجمن صنفی
مدیران مراکز دانش‌بنیان

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
iSO 9001:2008

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد آزمایشگاه و دستگاه‌های کنترل و اندازه‌گیری
iSO 17025:2005

گواهینامه iSO 9001:2008

استاندارد CE اروپا برای فلومتر Magab 3000 از
سازمان استاندارد بریتانیا BSi