داپلر ثابت مخصوص لوله‌های پُر

داپلر پرتابل مخصوص لوله‌های پُر

مخصوص سیال غیرهمگن لوله از 35 تا 350 میلیمتر