در این فلومترها با نصب فرستنده گیرنده اولتراسون در کنار مسیر عبور سیال و ارسال امواج اولتراسونیک به سمت سیال و در خلاف جهت حرکت سیال، میزان دبی مایع در حال عبور میان دو فرستنده گیرنده، اندازه‌گیری می‌شود.

در این فلومترها با نصب فرستنده گیرنده اولتراسون در کنار مسیر عبور سیال و ارسال امواج اولتراسونیک به سمت سیال و در خلاف جهت حرکت سیال، میزان دبی مایع در حال عبور، توسط یک سنسور فرستنده و گیرنده، اندازه‌گیری می‌شود.