مخصوص سازه‌های پارشال فلوم

مخصوص کانال‌های کم عرض

مخصوص کانال‌های عریض و رودخانه‌ها

مخصوص سازه‌های سرریز و V-Notch