سایز مناسب لوله‌های اقطار 15 تا 1400 میلیمتر

کنترلر میزان دبی عبوری در یک حجم مشخص

مناسب مایعات غذایی و دارویی در اقطار 3 تا 100 میلیمتر

مناسب لوله‌های اقطار 200 تا 3000 میلیمتر

فلومتر مالتی الکترود AVI Mag