شرکت ایران مدار در اولین نمایشگاه  نفت،گاز،پتروشیمی با تمرکز بر حوزه  آب و برق در عسلویه

پوستر اولین نمایشگاه نفت،گاز، پتروشیمی واقع در عسلویه