** فلومتر مگاب سایز 1 اینچ PTFE**

 

 

** فلومتر مگاب سایز 6 اینچ PTFE**

 

 

 

** فلومتر مگاب سایز 14 اینچ PTFE**