تولید و آماده سازی سنسور صادراتی فلومتر مگاب به کشور قزاقستان (کارخانه ایران مدار - واحد جوشکاری)