کارخانه

کارکنان کارخانه ی شرکت ایران مدار(دانش بنیان)

نصب تجهیزات

نصب تجهیزات تولیدی شرکت ایران مدار(دانش بنیان)

سایر تصاویر

 سایر تصاویر شرکت ایران مدار(دانش بنیان)